آموزش و ترجمه زبان آلمانی - EDU+FUN Teachers

ترجمه و آموزش زبان آلمانی و انگلیسی در تهران

ترجمه و آموزش زبان آلمانی EDU+FUN Teachers

EDU+FUN Teachers ترجمهوآموزشزبانآلمانیوانگلیسی جهتکسباطلاعاتوتعیینوقتباشمارهذیلتماسحاصلفرمایید: 09363352500 ساعتتماس: 9 صبح الی 8 بعد از ظهر آدرسایمیل: edu.fun@teachers.org
/ 0 نظر / 69 بازدید

انجمن صنعت زبان های اروپایی EDU+FUN Teachers

ترجمهوآموزشزباناشرفی   EDU+FUN Teachers دارای مدرک الیا انجمن صنعت زبان های اروپایی EDU+FUN Teachers ترجمهوآموزشزبانآلمانیوانگلیسی جهتکسباطلاعاتوتعیینوقتباشمارهذیلتماسحاصلفرمایید: 09363352500 ساعتتماس: 9 صبح الی 8 بعد از ظهر آدرسایمیل: edu.fun@teachers.org
/ 0 نظر / 86 بازدید

ترجمه، تدریس خصوصی و آموزش زبان آلمانی و انگلیسی در تهران

ترجمه ، تدریس خصوصی و آموزش زبان آلمانی و انگلیسی در تهران   بهصورت:   •              ابتداییتاپیشرفته •              مکالمهروزمرهوتخصصی •              آموزشخواندنودرکمطلب،همچنیننگارشصحیحکلمات •              آموزشقواعد (گرامر) آلمانیوانگلیسی بهروشسادهوتخصصی •              تدریسفشردهجهتآمادگیتحصیل،مهاجرت،مسافرت،امتحاناتو... •              ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

آموزش زبان به صورت ابتدایی تا پیشرفته

آموزش زبان به صورت ابتدایی تا پیشرفته   EDU+FUN Teachers ترجمهوآموزشزبانآلمانیوانگلیسی جهتکسباطلاعاتوتعیینوقتباشمارهذیلتماسحاصلفرمایید: 09363352500 ساعتتماس: 9 صبح الی 8 بعد از ظهر آدرسایمیل: edu.fun@teachers.org
/ 0 نظر / 50 بازدید

مکالمه روزمره و تخصصی

مکالمه روزمره و تخصصی   EDU+FUN Teachers ترجمهوآموزشزبانآلمانیوانگلیسی جهتکسباطلاعاتوتعیینوقتباشمارهذیلتماسحاصلفرمایید: 09363352500 ساعتتماس: 9 صبح الی 8 بعد از ظهر آدرسایمیل: edu.fun@teachers.org
/ 0 نظر / 71 بازدید

آموزش خواندن و درک مطلب ، هم چنین نگارش صحیح کلمات

آموزش خواندن و درک مطلب ، هم چنین نگارش صحیح کلمات   EDU+FUN Teachers ترجمهوآموزشزبانآلمانیوانگلیسی جهتکسباطلاعاتوتعیینوقتباشمارهذیلتماسحاصلفرمایید: 09363352500 ساعتتماس: 9 صبح الی 8 بعد از ظهر آدرسایمیل: edu.fun@teachers.org
/ 0 نظر / 45 بازدید

آموزش قواعد ( گرامر ) آلمانی و انگلیسی به روش ساده و تخصصی

آموزش قواعد ( گرامر ) آلمانی و انگلیسی به روش ساده و تخصصی   EDU+FUN Teachers ترجمهوآموزشزبانآلمانیوانگلیسی جهتکسباطلاعاتوتعیینوقتباشمارهذیلتماسحاصلفرمایید: 09363352500 ساعتتماس: 9 صبح الی 8 بعد از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید

تدریس فشرده جهت آمادگی تحصیل ، مهاجرت ، مسافرت ، امتحانات و...

تدریسفشردهجهتآمادگیتحصیل،مهاجرت،مسافرت،امتحاناتو... EDU+FUN Teachers ترجمهوآموزشزبانآلمانیوانگلیسی جهتکسباطلاعاتوتعیینوقتباشمارهذیلتماسحاصلفرمایید: 09363352500 ساعتتماس: 9 صبح الی 8 بعد از ظهر آدرسایمیل: edu.fun@teachers.org ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

آموزش تخصصی اصطلاحات فنی و مهندسی: صنایع ، مکانیک ، عمران ، معماری ، نقشه برداری

آموزش تخصصی اصطلاحات فنی و مهندسی: صنایع ، مکانیک ، عمران ، معماری ، نقشه برداری و تمامی رشته های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 152 بازدید
آبان 96
20 پست
آلمانی
2 پست
اطلاعات
1 پست
وقت
1 پست
آمادگی
1 پست
zertifikat
1 پست
testdaf
1 پست
testas
1 پست
bulats
1 پست
اروپا
1 پست
انجمن
1 پست
مدرک
1 پست
اروپایی
1 پست
معماری
1 پست
عمران
1 پست
مکانیک
1 پست
صنایع
1 پست
دانشگاه
1 پست
ابتدایی
1 پست
پیشرفته
1 پست
دانشگاهی
1 پست
روزمره
1 پست
تخصصی
1 پست
مکالمه
1 پست
خارج
1 پست
مطلب
1 پست
کلمات
1 پست
درک
1 پست
صحیح
1 پست
ساده
1 پست
گرامر
1 پست
روش
1 پست
قواعد
1 پست
مهاجرت
1 پست
امتحانات
1 پست
مسافرت
1 پست
فشرده
1 پست
مهندسی
1 پست
فنی
1 پست
رشته
1 پست
اصطلاحات
1 پست
تجربه
1 پست
نوجوانان
1 پست
کودکان
1 پست
خصوصی
1 پست
ترجمه
1 پست
آلمان
1 پست
بازرگانی
1 پست
مقالات
1 پست
انواع
1 پست
ارگان
1 پست
بازدهی
1 پست
زندگی
1 پست
تحصیل
1 پست
راهنمایی
1 پست
اتریش
1 پست
مترجم
1 پست
دولتی
1 پست
ادارات
1 پست
هم_زمان
1 پست
انگلیسی
1 پست
ارتباط
1 پست
کمپانی
1 پست
تدریس
1 پست
موسسه
1 پست
کتب
1 پست
معتبر
1 پست
مشاوره
1 پست
شرکت
1 پست
قرارداد
1 پست
اخذ
1 پست
گفتگو
1 پست
نگارش
1 پست
شنیدن
1 پست
خواندن
1 پست
آموزش
1 پست
تهران
1 پست
زبان
1 پست